Ochrana osobných údajov


OSOBNÉ ÚDAJE – INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a v plnom rozsahu garantujeme aj Vaše právo na informácie. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime princípmi zákonnosti a transparentnosti, obmedzenia účelu spracovania , minimalizácie rozsahu a uchovávania.

Aplikujeme zásady riadenia informačnej bezpečnosti zameranej na zabezpečenie dôvernosti, dostupnosti a integrity osobných údajov.

Spracovávame len tie osobné údaje užívateľov, ktoré užívatelia sami poskytnú a len na ten účel, na ktorý boli poskytnuté. Osobné údaje budú spracúvané len počas doby nevyhnutnej k splneniu účelu spracúvania, ktorý je daný otázkou alebo problémom, s ktorými sa užívateľ obráti na našu organizáciu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

PREVÁDZKOVATEĽ

Ústav politických vied SAV

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Naša organizácia vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá zákonnú povinnosť stanoviť zodpovednú osobu. Pre uplatnenie nižšie uvedených práv môžete kontaktovať našu spoločnosť prostredníctvom emailu: hudecova.jana@savba.sk, alebo poštou na adrese organizácie: Ústav politických vied SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša organizácia spracúva poskytnuté osobné údaje pre dosiahnutie nasledovných účelov:
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané výlučne na základe niektorého z nasledovných právnych základov:
POSKYTNUTIE SÚHLASU DOTKNUTEJ OSOBY

súhlas na spracovanie osobných údajov je poskytovaný slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z platnej legislatívy.

PODMIENKY A SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Ako dotknutá osoba máte, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, nasledovné práva:
  1. právo súhlas kedykoľvek odvolať,
  2. právo prístupu k svojim osobným údajom,
  3. právo žiadať o ich opravu,
  4. právo vznášať námietky voči ich spracúvaniu,
  5. právo na vymazanie svojich osobných údajov („právo byť zabudnutý“),
  6. právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov,
  7. právo požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
  8. právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru, ktorým na Slovensku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
  9. zároveň pokiaľ máte pochybnosti, či sú Vaše osobné údaje spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi, prípadne, že sú spracúvané osobné údaje nepresné, môžete žiadať vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého stavu, najmä blokáciu, uskutočnenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu svojich osobných údajov.
PRÍJEMCOVIA

Naša organizácia môže poskytovať vaše osobné údaje týmto príjemcom:

Zákonným príjemcom

- príjemcovia definovaní platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a EÚ –

zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Finančná správa, štátne a samosprávne orgány, kontrolné orgány, orgány činné v trestnom konaní

Sprostredkovateľom

- ktorí vykonávajú pre našu organizáciu podporné služby v oblasti miezd a účtovníctva, bezpečnosti a ochrany majetku a zabezpečenia webhostingových služieb.

- čestne vyhlasujeme, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbala na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle platných legislatívnych požiadaviek,

- príslušní sprostredkovatelia sú v zmysle § 34 zákona o ochrane osobných údajov písomnou formou poverený spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný zmluvne a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov.

DOBA UCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitých predpisov. Osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba uchovania sa skončila budú nevratne zlikvidované.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Informácia o ochrane osobných údajov vo formáte .pdf.