Doktorandské štúdium


V júni 2012 na odporúčanie Akreditačnej komisie vlády SR udelil minister školstva, vedy výskumu a športu Ústavu politických vied SAV akreditáciu pre doktorandské štúdium v odbore

3.1.6  Politológia

pre internú aj externú formu štúdia.

Doktorandi sú zapájaní priamo do riešenia kľúčových vedeckých úloh ústavu a vedení takto v module vedeckej výchovy k spracovaniu vlastnej dizertácie.
Štúdium sa v zmysle zákona o vysokých školách realizuje v spolupráci s Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach, katedrou politológie.

Tematické okruhy pre dizertačné projekty
Uchádzač volí konkrétny výsek z tematického okruhu, pre ktorý si pripraví vlastný projekt a prezentuje ho v rámci prijímacej skúšky.
Anotácie tematických okruhov viď web podstránku „Konkurz“.