Studia Politica Slovaca - informácie pre autorov


Informácia o časopise

STUDIA POLITICA SLOVACA. Časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy je indexovaný v databázach CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH, ako aj v ďalších databázach.

Studia Politica Slovaca je recenzovaný časopis zameraný na politológiu, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy.

Poslaním časopisu Studia Politica Slovaca, ktorého vydavateľom je Ústav politických vied SAV, je prispieť k poznaniu, vzdelávaniu a verejnej informovanosti o politických vzťahoch vo vnútroštátnom i v medzinárodnom meradle publikovaním vedeckých príspevkov a ďalších informácií v širokej žánrovej palete od autorov rozličnej ideovej orientácie a politického zamerania.

Časopis kladie dôraz na teóriu politiky, prezentáciu výskumu politických systémov, politických aktivít a ich vybraných aspektov, dejín politického myslenia, najnovších politických dejín a problematiku medzinárodných vzťahov.

Štruktúra časopisu je nasledovná: Základom časopisu je rubrika Štúdie a analýzy. V časti Informácie prinášame správy o vedeckých projektoch, podujatiach a politologických pracoviskách. Okrem tradičných informácií o vedeckých podujatiach, ako sú konferencie, sympóziá, semináre, obhajoby, habilitácie, budeme zaraďovať aj informácie o výskumných programoch a výstupoch ústavu, ako i spolupracujúcich a ďalších pracovísk. Súčasťou časopisu sú aj Recenzie/anotácie vybraných vedeckých prác.

Periodikum Studia Politica Slovaca vychádza dvakrát do roka v štandardnej akademickej štruktúre. Je určené predovšetkým vedeckým a odborným pracovníkom, študentom vysokých škôl spoločenskovedného zamerania, ale aj širšej verejnosti.

Pravidlá publikovania v časopise

Časopis prijíma pôvodné vedecké práce z oblasti politických vied, najnovších politických dejín a medzinárodných vzťahov.  Príspevky sú podrobené recenznému konaniu odborníkmi, zaoberajúcimi sa danou problematikou. Po recenznom konaní príspevky hodnotia jednotliví členovia redakčnej rady. Príspevok môže byť autorom vrátený na prepracovanie na základe výsledkov recenzného konania a pripomienok členov redakčnej rady. O publikovaní príspevkov rozhoduje redakčná rada časopisu, ktorá si vyhradzuje právo ponúknutý príspevok zamietnuť, pokiaľ nespĺňa požadované kritériá z hľadiska odborného zamerania periodika, vedeckého prínosu a formálnej úpravy. Pokiaľ autor poskytne príspevok viacerým vydavateľom zároveň, redakčná rada časopisu Studia Politica Slovaca sa ďalej takýmto príspevkom zaoberať nebude, pretože takéto konanie je neetické.

Šéfredaktor: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Výkonný redaktor: Mgr. Jana Sivičeková
Redakčná rada:
Mgr. Norbert Kmeť, CSc. (Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika)
Mgr. Juraj Marušiak, PhD. (Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika)
PhDr. Zuzana Poláčková, CSc. (Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika)
Prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. (Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika)
Doc. Mgr. Peter Juza, CSc. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Slovenská republika)
Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc. (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha, Česká republika)
Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika)
Doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc. (Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika)
Prof. PhDr. Darina Malová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika)
Doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. (Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika)
Prof.  PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. (Vysoká škola ekonomická, Praha, Česká republika)

Adresa:
Ústav politických vied
Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Telefón: +421-2-5478 9725
Fax: +421-2-5478 9726
e-mail:  politica.slovaca@savba.sk
Webová stránka: http://www.upv.sav.sk/

ISSN 1337-8163 (tlačené vydanie)
ISSN 2585-8459 (online)Informácie pre autorov vo formáte .pdf

Information for contributors in English vo formáte .pdf

Rozsah textov:


Štúdie: 10 – 25 normostrán
Recenzie: 5 – 10 normostrán
Anotácie: 3 normostrany

1 normostrana = 1 800 znakov s medzerami

Redakcia prijíma texty vo formáte Word (*.doc, *.rtf, *.docx). V prípade, ak ide o preklad, treba uviesť aj meno prekladateľa.

Súčasťou štúdie je resumé v anglickom jazyku v rozsahu od 10 do 30 riadkov, ako aj kľúčové slová.

Ďalej uveďte stručnú informáciu o autorovi a kontakt, t.j. e-mail, adresa pracoviska, tel. číslo, prípadne odkaz na web stránku.
Korešpondenciu zasielajte na politica.slovaca@savba.sk

Poznámkový aparát

Časopis Studia Politica Slovaca pripúšťa citáciu podľa pravidiel STN ISO 690 – Dokumentácia. Bibliografické odkazy ALEBO podľa tzv. Harvardského systému.

A. Poznámkový aparát podľa pravidiel STN ISO 690 – Dokumentácia. Bibliografické odkazy

Poznámky sú číslované podľa poradia arabskými číslicami, čísla poznámok sa umiestňujú za interpunkčnými znamienkami. Poznámkový aparát sa uvádza vo forme poznámky pod čiarou. Priezvisko autora sa uvádza veľkými písmenami.

Citácia monografie:

Údaje sa uvádzajú v nasledovnom poradí: PRIEZVISKO, krstné meno. názov diela v kurzíve, miesto vydania :  vydavateľstvo, rok vydania a číslo strany.


Citácia štúdie zo zborníka alebo z kolektívnej monografie:

PRIEZVISKO autora, krstné meno. názov state. In: PRIEZVISKO editora, krstné meno (ed.): Názov zborníka (uvádzať kurzívou), miesto vydania : vydavateľstvo, rok vydania, číslo strany.
- pokiaľ má zborník viacero editorov, uvádza sa priezvisko a meno prvých dvoch a v zátvorke sa uvádza skratka (eds.)

MARUŠIAK, Juraj. Slovenské postoje v roku 1956. In: ŠTEFANSKÝ, Michal – Zágoršeková, Marta (eds.): Krízy režimov sovietskeho bloku, Banská Bystrica : Pedagogická spoločnosť J. A. Komenského 1996, s. 4.

Citácia zborníka ako celku:

ŠTEFANSKÝ, Michal – Zágoršeková, Marta (eds.): Krízy režimov sovietskeho bloku, Banská Bystrica : Pedagogická spoločnosť J. A. Komenského 1996.
 
Citácia štúdie (článku) z časopisu:

PRIEZVISKO autora, krstné meno. názov štúdie. In: Názov časopisu, rok, ročník, číslo, číslo strany.

JABLONICKÝ, Jozef. Slovenské národné povstanie a Bratislava. In: Historický časopis, 1965, 19, č. 4, s. 22.

V prípade, ak ide o citáciu napr. tlačovej správy, resp. iného textu z novín / časopisov, v ktorom je problematická identifikácia autora, uvádza sa iba názov článku.

Citácia už uvádzaného zdroja:

KISS, ref. 6, s. 21.
Ak sa v jednej poznámke uvádzajú dva zdroje od toho istého autora, v ďalších poznámkach sa uvádzajú aj prvé slová názvu zdroja.
KISS, Milan Hodža a maďarská otázka, ref. 4, s. 5.

Citácia archívneho fondu:

Slovenský národný archív (ďalej SNA), fond (ďalej f.) Predsedníctvo Zboru povereníkov (ďalej P ZP), kartón (ďalej k.), č. j. 28 (prípadne názov dokumentu a dátum).

Citácia internetových zdrojov:

ONDREJČÍK, Michal. The legal status of the Caspian Sea. In DespiteBorders, 16. 10. 2008. [online]. Dostupné na: <http://www.despiteborders.com/clanok_an.php?subaction=showfull&id=1224196656&archive=&start_from=&ucat=49&>, overené 24. 2. 2009.

GALANDA, Milan – PILÁT, Jaroslav – ŠUMŠALOVÁ, Silvia. E-government očami aktérov a expertov, Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2008, s. 33. Dostupné na: <http://www.ivo.sk/buxus/docs//publikacie/subory/e-Gov_akteri_experti.pdf>, overené 24. 2. 2009.

B. Poznámkový aparát podľa Harvardského systému

Poznámky pod čiarou

pri citovaní podľa Harvardského systému sa využívajú zriedkavo;
poznámky sú číslované podľa poradia arabskými číslicami, čísla poznámok sa umiestňujú za interpunkčnými znamienkami;
do poznámkového aparátu umiestňujeme odkazy na rozhovory, archívne zdroje, internetové stránky a iné neštandardné odkazy.

Odkazy:

Odkazy v texte na publikované práce sa uvádzajú v zátvorkách a obsahujú nasledovné údaje: priezvisko autora, rok vydania, číslo strany (v prípade potreby), napr.: … Szomolányi (1999, s. 43) sa nazdáva, že …“; resp. najnovšie výskumy uvádzajú, že (Duleba 2007, s. 3; Marušiak 2008, s. 4) …“

Ak sa v texte odkazuje na viacero publikácií toho istého autora, vydané v tom istom roku, je potrebné v texte tieto publikácie rozlišovať pridaním malého písmena v abecednom poradí po roku publikácie – napr. (Žatkuliak 1999b).

Názvy časopisov treba uvádzať v plnom znení.

Zoznam literatúry:

V prípade, ak autor používa tzv. Harvardský systém poznámkového aparátu, je povinný na konci textu uvádzať zoznam literatúry (References).

Spôsob uvádzania publikácií v zozname literatúry:

Štruktúra odkazu: Priezvisko autora (resp. editora), meno (iniciála) (rok vydania) Názov diela (kurzívou) (miesto vydania, vydavateľ)

Knihy, monografie:

Hronský, M. (2008) Mikulášska rezolúcia 1. mája 1918 (Bratislava, VEDA – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied).

Zborník

- namiesto autora (autorov) uvádzame na prvom mieste editorov
Marušiak, J. & Ferencová, M. (eds) (2005) Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie (Bratislava, VEDA – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied).

Kapitoly v zborníkoch alebo kolektívnych monografiách

v odkaze za zborník, resp. kolektívnu monografiu uvádzame len jej autora, resp. autorov a rok vydania a od názvu citovaného textu ho oddeľujeme čiarkou a značkou „in“
názov citovanej kapitoly, resp. príspevku uvádzame v horných úvodzovkách
Šmihula, D. (2005) ‘Príslušnosť k impériu – zabúdaná oblasť identity’, in Marušiak, J. & Ferencová, M. (eds) (1996).

Článok / štúdia v časopise s vročením a číslovaním ročníkov

Štruktúra odkazu:
- Priezvisko autora, meno (iniciála) (rok vydania) (‘názov citovaného textu’ ohraničený hornými úvodzovkami), názov časopisu (kurzívou), ročník, rok vydania, prípadne mesiac (ak je uvedený), strany (od – do)

Kmeť, N. (2008) ‘Disent a ľudské práva’, Studia Politica Slovaca, 1, 1, pp. 5 – 20.

Články / štúdie v časopisoch bez číslovania ročníkov

Dinuš, P. (2002) ‘Českobratrská církev evangelická a StB v letech 1957-1967’, Securitas imperii, 2, p. 15-27.

Novinové články

- ak sú údaje o autorovi dostupné, možno ich uvádzať nasledovne:
Šmihula, D. (2003) ‘Vojna v Perzskom zálive’, Sme, 17. august.

- ak údaje o autorovi nie sú dostupné, na zdroj sa možno odvolávať v poznámkach pod čiarou nasledovne:
Pravda, 11. máj 2006.

Webové stránky

- na zdroj sa možno odvolávať v poznámkach pod čiarou nasledovne:
Oskar Krejčí, ‘Volby v Rusku’, 12. apríl 2004, dostupné na: http://www.blisty.cz, overené 16. decembra 2008.

Dokumenty inštitúcií


Štruktúra odkazu:
- oficiálna skratka inštitúcie (rok vydania) Názov dokumentu (miesto vydania, názov organizácie v plnom znení)
WHO (2006) World Health Statistics (Geneva, World Health Organisation).

Working papers

Hloušek, V. (2008) Český stranický systém – skutečná evropeizace? Working Paper 31 (Brno, International Institute of Political Science of Masaryk University).

Online databázy:

odkazy sa uvádzajú v poznámkach pod čiarou:

‘Kriminalita otrávila vzťahy Rím-Bukurešť’, Euractiv.sk, 24. 2. 2009, dostupné na: http://www.euractiv.sk/obrana-a-bezpecnost/clanok/kriminalita-otravila-vztahy-rim-bukurest-012300, overené 25. 2. 2009.


Informácie pre autorov vo formáte .pdf

Information for contributors in English vo formáte .pdf