UPSAV

Doktorandské štúdium

V júni 2012 na odporúčanie Akreditačnej komisie vlády SR udelil minister školstva, vedy výskumu a športu Ústavu politických vied SAV akreditáciu pre doktorandské štúdium v odbore

3.1.6  Politológia

pre internú aj externú formu štúdia.

Doktorandi sú zapájaní priamo do riešenia kľúčových vedeckých úloh ústavu a vedení takto v module vedeckej výchovy k spracovaniu vlastnej dizertácie.
Štúdium sa v zmysle zákona o vysokých školách realizuje v spolupráci s Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach, katedrou politológie.

Tematické okruhy pre dizertačné projekty
 • Osobnosti slovenskej politiky 20. storočia
 • Minulosť, súčasnosť, budúcnosť vybraných elementov politického systému na Slovensku
 • Politika susedstva SR
 • Medzinárodná politika a miesto Slovenska v nej
 • Straníckosť v kontexte politického vývoja po r. 1989
 • Slovensko a Európske spoločenstvá/Európska únia
 • Kryštalizácia slovenskej politiky od prahu 90. rokov 20. storočia (inštitúcie, osobnosti, subjekty)
 • Politická filozofia v konfrontácii s politickou programatorikou a politickou praxou
 • Menšiny v Európe po roku 1989
 • Sub-regionálna spolupráca v Európe – tradícia a aktuálne trendy
 • Sociálne myslenie ako súčiniteľ politiky (osobnosti, inštitúcie)
Uchádzač volí konkrétny výsek z tematického okruhu, pre ktorý si pripraví vlastný projekt a prezentuje ho v rámci prijímacej skúšky.
Anotácie tematických okruhov viď web podstránku „Konkurz“.