UPSAV

STUDIA POLITICA SLOVACA

Studia Politica Slovaca je recenzovaný časopis zameraný na politológiu, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy.
Poslaním časopisu Studia Politica Slovaca, ktorého vydavateľom je Ústav politických vied SAV, v.v.i., je prispieť k poznaniu, vzdelávaniu a verejnej informovanosti o politických vzťahoch vo vnútroštátnom i v medzinárodnom meradle publikovaním vedeckých príspevkov a ďalších informácií v širokej žánrovej palete od autorov rozličnej ideovej orientácie a politického zamerania.
Časopis kladie dôraz na teóriu politiky, prezentáciu výskumu politických systémov, politických aktivít a ich vybraných aspektov, dejín politického myslenia, najnovších politických dejín a problematiku medzinárodných vzťahov.
Štruktúra časopisu je nasledovná: Základom časopisu je rubrika Štúdie a analýzy. V časti Informácie prinášame správy o vedeckých projektoch, podujatiach a politologických pracoviskách. Okrem tradičných informácií o vedeckých podujatiach, ako sú konferencie, sympóziá, semináre, obhajoby, habilitácie, budeme zaraďovať aj informácie o výskumných programoch a výstupoch ústavu, ako i spolupracujúcich a ďalších pracovísk. Súčasťou časopisu sú aj Recenzie/anotácie vybraných vedeckých prác.
Periodikum Studia Politica Slovaca vychádza dvakrát do roka v štandardnej akademickej štruktúre. Je určené predovšetkým vedeckým a odborným pracovníkom, študentom vysokých škôl spoločenskovedného zamerania, ale aj širšej verejnosti.

Web stránka časopisu: http://www.sps.sav.sk/

Šéfredaktor: Priv.-Doz. Dr.phil. habil. Dirk Mathias Dalberg

Výkonná redaktorka: Mgr. Jana Sivičeková, e-mail: politica.slovaca@savba.sk
Výkonný redaktor: Mgr. Michael Augustín, PhD.

Redakčná rada:
PhDr. Peter Dinuš, PhD. (Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, v.v.i., Slovenská republika)
Prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika)
Doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.
Doc. Mgr. Peter Juza, CSc. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Slovenská republika)
Mgr. Norbert Kmeť, CSc. (Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, v.v.i., Slovenská republika)
Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc. (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha, Česká republika)
Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika)
Prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. (Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied,v.v.i., Slovenská republika)
Prof. PhDr. Darina Malová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika)
Mgr. Juraj Marušiak, PhD. (Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, v.v.i., Slovenská republika)
PhDr. Zuzana Poláčková, CSc. (Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i., Slovenská republika)
Doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. (Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika)
Prof.  PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. (Vysoká škola ekonomická, Praha, Česká republika)