UPSAV

PhDr. Jozef JABLONICKÝ, DrSc.

Životopis:PhDr. Jozef Jablonický, DrSc. zomrel vo veku 79 rokov
Posledná rozlúčka so zosnulým bola dňa 13. decembra 2012 o 14.45 hodine v bratislavskom krematóriu.

 
1933 - 2012

1952 – 1957 – Filozofická fakulta UK Bratislava
1957 – ONV Trnava, odbor školstva a kultúry
1957 – 1960 – SVŠ Trnava
1960 – 1974 – Historický ústav SAV
1964 – CSc., PhDr.
1974 – 1990 – Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti
1990 – po súčasnosť Ústav politických vied SAV (do roku 2002 Politologický kabinet SAV)
1992 – DrSc.
1990 – 1992 predseda Komisie vlády SR pre analýzu historických udalostí z rokov 1967 – 1970. Zároveň podpredseda Komisie vlády ČSFR pre analýzu historických udalostí z rokov 1967 – 1970.
1990 – 1998 riaditeľ Politologického kabinetu SAV
2000 – 2008 Predseda Vedeckej rady Ústavu politických vied SAV

 

Výberová publikačná činnosť:

Samizdat o odboji. Štúdie a články. 2. Bratislava: Kalligram 2006, 712 s. Zostavil a úvod napísal Norbert Kmeť.

Samizdat o odboji. Štúdie a články. Bratislava: Kalligram 2004, 528 s. Zostavil a úvod napísal Norbert Kmeť.

Historiografia za normalizácie (1969 – 1989). In: Kmeť, Norbert, Marušiak, Juraj (ed.): Slovensko a režim normalizácie. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, s. 148-151

K politickému pôsobeniu Milana Hodžu v emigrácii (1939-1944). In: Pekník, Miroslav a kol.: Milan Hodža – štátnik a politik. Tretie prepracované a doplnené vydanie. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2002, s. 351-353.

Prvé obete studenej vojny. In: Dilema, č. 6, 2001, s. 35-39

Povojnové osudy povstalcov. In: SNP 1944 - vstup Slovenska do demokratickej Európy. Zborník vystúpení z medzinárodnej konferencii k 55. výročiu SNP. Múzeum SNP Banská Bystrica 8.-10. júna 1999. Tóth, D., Kováčiková, K. (zost.). ADADE, Banská Bystrica 1999, s. 336-340

Príprava a vznik Slovenskej národnej rady. In: Pekník Miroslav a kolektív: Pohľady na slovenskú politiku. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2000, s. 366 – 396.

Povojnové osudy povstalcov. In: Česko-slovenské vztahy, Slovensko-české vzťahy. Liberecký seminář 1998, 1999. Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická - Katedra dějepisu, Politologický kabinet SAV (Bratislava), Liberec, 2000, s. 89-93.

Podoby násilia. Bratislava: Kalligram 2000, 224 s Zostavil a úvod napísal Norbert Kmeť.

Deformovaný výklad dejín. In: Dilema, č. 8, 1999, s. 25-30.

O disente na Slovensku. In: Dilema, č. 3, 1999, s. 20-28.

Kruté osudy. In: Babnič V.: Naše povstanie. 1944-1945. Reportáže, črty spomienky. Banská Bystrica : Vydavateľstvo VIDAS, s.r.o., 1999, s. 97-105.

O politických procesoch. (1948-1954). In: Dilema, 12, 1998, s. 17-21.

O rozdvojenej historiografii. In: Dilema, 9, 1998, s. 43-47.

Akcia Monaco. In: Politické vedy, 1998, 1., č. 4, 1998, 5-26.

K príprave a vzniku SNR v roku 1943. Pekník M. (Zost.): Slovenské národné rady. Bratislava, Národné literárne centrum - Dom slovenskej literatúry, 1998, 73-89.

Generálni tajomníci Demokratickej strany z parlamentu do väzenia. In: Politické vedy, roč. 1, č. 1, 1998, s. 6-41.

Záznamy perzekúcií historika. In: Slovenské rozhľady roč. 3, č. 7, 1996, s. 31-54.

Kriminalizovanie Demokratickej strany - prípad Obuch a spol. In: Quo vadis Slovensko? roč. 2, č. 1, s. 65-72.

Tomislav Poglajen-Kolakovič na Slovensku 1943-1946. In: Slovenské rozhľady 3, č.8, 1996, s. 90-116.

Židia v rezistencii na Slovensku. In: Pracovné jednotky a útvary slovenskej armády 1939-1945 VI. Robotný prápor. Zborník materiálov z medzinárodného seminára Bratislava 22.-23. novembra 1996, s. 161-166.

Kuriér Rudolf Komandera. In: Slovenské rozhľady, 2, č. 5, 1995, s. 26-42.

Biographies et souvenirs des dirigents populistes publiés en Slovaquie apres 1989. La Nouvelle Alternative, Paris, 38, 1995, 29-32.

Spomienky a životopisy ľudáckych predstaviteľov publikované po roku 1989. In: Historický časopis, 2, 1995, 355-362

Milan Hodža v emigrácii (1939-1944). In: Milan Hodža - štátnik a politik. (Materiály z vedeckej konferencie, Bratislava, 15.-17. septembra 1992). 2. rozšírené a doplnené vydanie. Zborník. Bratislava: VEDA SAV 1994 s. 172-175. Zostavil Miroslav Pekník.

Slovenské národné povstanie v historiografii. In: SNP v pamäti národa. Zborník. Bratislava 1994, s. 86-100. (Materiály z vedeckej konferencie k 50. výročiu SNP - Donovaly 26.-28. 4. 1994).

Problémy historiografie Slovenského národného povstania. In: Trend. Praha, č.: 5, 1994, s. 18-19.

Die Tschechoslowakei und Deutschland. Von Feindschaft zu gutnachbarschaftlicher Beziehung? In: Die überwundene Angst? Die neun Nachbarländer und die Deutsche Einheit (zborník). Groningen 1994, s. 101-118. Spoluautor: Hans Renner, Groningen.

Die Tschechoslowakei und die ungarische Minderheit von 1945 bis 1989. In: Im historischen Würgegriff, zborník. Baden-Baden 1994, s. 67-73

Vecne a otvorene. Úvodný článok k 50. výročiu SNP. In: Verejná správa, Bratislava, č. 17, 1994, s. 1-2.

Historiografia o histórii SNP. 2 - Hľadanie nových ciest a falošné smerovky. In: Národná obroda, 8.8.1994.

Historiografia o histórii SNP. 1 - Kľukaté cesty k pravde. In: Národná obroda, 18.7.1994.

Husák v rezistencii 1939-1943. In: Soudobé dějiny, Praha, č.: 2-3, 1994, s. 222-235.

Čierny piatok v znamení §-u 103 trestného zákona. In: Slovenské rozhľady, Praha, č. 1, 1994, s. 73-78

Návrat k Povstaniu. In: Listy, Praha, roč. XXIV, č. 5,1994, s. 54-55.

Glosy o historiografii SNP. In: Slovenské pohľady, č. 6, 1994 s. 6-11. (Úryvok z knihy Glosy o historiografii SNP. Bratislava 1994).

Glosy o historiografii SNP. Zneužívanie a falšovanie dejín SNP. Bratislava, 2. dopracované vydanie. NVK International 1994, 153 s

Kto ohrozuje Slovensko. In: Plus 7 dní, č. 4, 1993. Prevzaté aj do Národnej obrody, č. 25, 1.2.1993.

Le regime post-communiste et la Résistance en Slovaqui (postkomunistický režim a rezistencia na Slovensku). La Nouvelle Alternative, č. 32, Paríž, december 1993.

K problémům Slovenského národního povstání. In: "Věci buďtéž pozorovány ..." II. díl, Český rozhlas - vysílání pro školy. Havlíčkův Brod, 1992, s. 12-15.

Slovenské národné povstanie a tri etapy jeho hodnotenia. In: Quo, Fall 1992, s. 106-121. (Japonsko)

Národný front bez frontových bojovníkov. In: Historický časopis 40, č. 1, 1992, s. 94-104. Samizdat december 1986

O spasiteľoch, odrodilcoch a našich chybách. In: Kultúrny život, roč. XXV., č. 48, 26.11.1991.

Vyvrcholenie slovenských dejín. In: Národná obroda, roč. II., č. 242 z 15.10.1991 a č. 243 zo 16.10.1991.

Farská republika aneb vyvrcholení slovenských dějín? In: Práca, č. 40, 5.10.1991.

Rúcanie legiend. In: Práca, roč. XLVI., č. 204, 31.8.1991.

Nezaväzujme nasledovné generácie. In: Smena, roč. 44, č. 202, 29.8.1991.

Predsudky a mystifikácie na pokračovanie. In: Národná obroda, roč. II., č. 175, 29.7.1991.

Bez mýtov a legiend. In: Slobodný piatok, roč. II., č. 15, 12.4.1991

Mnoho otáznikov a výkričníkov s novým obsahom. In: Slovenský denník, roč. II., č. 37, 13.2.1991.

Husák v rezistencii 1939-1943, Seriál v Národnej obrode, roč. II., 1991, č. 183, 184 a 185.

Kto bol generál Kalina. In: Historie a vojenství, roč. XL., č. 2, 1991, s. 134-142.

Čatlošovo memorandum. In: Nové slovo, č. 35, 1990, s. 16.

Čatlošovo memorandum. In: Nové slovo, č. 34, 1990, s. 16.

Spomínam si. In: Nové slovo, č. 31, 1990, s. 4-5.

Slovenský precedens. In: Studentské listy, č. 13, júl 1990.

Obrátené hodnoty. In: Historický časopis SAV, č. 3, 1990, s. 420-433 Samizdat, Bratislava dňa 25. marca 1979.

Generál Malár. In: Histórie a vojenství č. 5, 1990, s. 106-125

Za česť generála Viesta. In: Histórie a vojenství, č. 4, 1990, s. 98-118.

Neúspešná misia v Moskve (III). In: Histórie a vojenství, roč. 1990 (XXXIX), č. 4, 1990, s. 23-47

Neúspešná misia v Moskve (II). In: Histórie a vojenství, roč. 1990 (XXXIX), č. 3, 1990, s. 22-45.

Neúspešná misia v Moskve (I). In: Histórie a vojenství, roč. 1990 (XXXIX), č. 2, 1990, s. 26-45.

Povstanie bez legiend. Dvadsať kapitol o príprave a začiatku Slovenského národného povstania. Bratislava: Obzor, 1990, 359 s.

Štefánikova mohyla na Bradle. In: Premeny, 26/3/1989,

USA V sieti normalizácie. Bratislava 23. február 1987, s. 41.

Prvé poznámky o jednej encyklopédii. IV. upravené a doplnené vydanie. Bratislava 5.5.1986, 193 s.

Rezistencia a perzekúcia v Bratislave pred frontom. Druhé vydanie. 10. február 1985, 54 s.

Za sovietske Slovensko. In: Naše snahy, Vol. 20, No. 5, 1984, s. 4-7, 11. Vol. 21, No. 2, 1985, s. 8-9. No. 4, 1985, s. 11-14. No. 5, 1985, s. 10-13. Vol. 22, No. 6, 1986, s. 10-11.

Nazi Ultimatum in the Trial od Vavro Šrobar. In: Kosmas, - Journal of Czechoslovak and Central European Studies -, Vol. 3 and 4, No 2 and 1, 1984/1985, s. 125-134.

Ilegalita uprostred vojny. In: Premeny, 21/3/1984, USA, s. 38-50

Zborník o Slovenskom národnom povstaní, zv. III. Toronto, 1983. Štúdie: a) Manipulovaná história SNP. b) Povstanie v Trnave. Ultimátum v Šrobárovom procese. In: Premeny, 20/3/1983, USA. Samizdat 1983.

O piatom desaťročí, 3.1.1973-3.1.1983. Bratislava 9. december 1982, s. 31.

Ilegalita uprostred vojny. Torzo štúdie. Samizdat. Bratislava 1. december 1981, 72 s.

Nitra a Slovenské národné povstanie. Bratislava, marec 1981, 50 s.

K problematike občianskeho odboja. Bratislava 5.8.1979, 27 s.

Zlyhanie Malárovej armády v Karpatoch. In: Premeny, 18/3/1981, USA; samizdat 1979, 175 zväzok Edice PETLICE. Druhé prepracované a doplnené vydanie. Bratislava – Lamač 25 november 1986, s. 102.

Zborník o Slovenskom národnom povstaní, zv. II. Toronto, Naše Snahy 1980. 224 s. a) Vznik SNR a vojenského ústredia. b) Bratislava a Slovenské národné povstanie. Zborník bol napísaný v Bratislave roku 1978.

Slowackie powstanie narodowe. Dzieje najnowsze, III. Varšava, 1971.

Prehľad dejín KSČ na Slovensku. Bratislava, 1971. Autor IX., X. kapitoly (s. 241-320).

Slovník Slovenského národného povstania. 2. prepracované vydanie. EPOCHA, Bratislava, 1970, 337s.

Spoluautor Kropilák M. Slovenská otázka v období národnej a demokratickej revolúcie. In: Slováci a ich národný vývin. Zborník materiálov z V. zjazdu slovenských historikov v Banskej Bystrici. Druhé doplnené vydanie. Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1966, s. 269-290.

Z ilegality do povstania. (Kapitoly z občianskeho odboja). Bratislava: EPOCHA 1969. 536 s.

"The Slovak National Uprising". Obzor: Bratislava, 1969.

Spoluautor Pivovarči J. Slovenské národné povstanie. Obzor: Bratislava, 1969, 104 s.

Spoluautor J. Pivovarči O nekomunistickom odboji na Slovensku v rokoch 1939-1941. In: Odboj a revoluce, 3/1967.

Polstoročné jubileum trnavského Kovosmaltu. Práca, Bratislava, 1967, 150 s.

Spoluautor Janíček A. Národné výbory a Slovenská národná rada - orgány štátnej moci na povstaleckom území. Slovenské národné povstanie roku 1944. Zborník. Bratislava, 1965.

Slovensko na prelome. Bratislava: VPL, 1965, 442 s.

Malý slovník Slovenského národného povstania. VPL, Bratislava, 1964, 311 s.

Spoluautor Kropilák M. Slovenské národné povstanie - nová fáza v riešení vzájomných vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi. In: Historický časopis, roč. 12, č. 3, 1964, s. 313-328.

Politická situácia na východnom Slovensku od oslobodenia do vyhlásenia Košického vládneho programu. In: Historický časopis, roč. 11, č. 4, 1963, s. 529-551.

Z politických bojov v trnavskom okrese v rokoch 1945-1948. In: Správy Západoslovenského múzea v Trnave, 1962.

Pripojenie trnavskej posádky k Slovenskému národnému povstaniu. In: Historický časopis, roč. 10, č.4, 1962, s. 529-546.

Protifašistický odboj v Trnavskom okrese v rokoch 1938-1945. Bratislava: Osveta 1962, 151 s.

Z práce a bojov trnavského Kovosmaltu. Martin 1961, s. 162.

Robotnícke hnutie na Trnavsku za kapitalistickej ČSR. Osveta, Bratislava, 1961, 158 s.

Príspevok k česko-slovenským vzťahom od konca 19. stor. do roku 1914. In: Historické štúdie, Bratislava 1958, s. 5-54.